دکتری

تعداد بازدید:۳۰۷۱
ردیف نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
۱ حلیمه کولیوند سالوکی ریاضی گرایش جبر زمینه گراف
۲ نرگس اسحقی ریاضی گرایش جبر زمینه گراف
۳ سمانه ربیع زاده ریاضی گرایش جبر زمینه گراف
۴ صفیه رضاییان جوزم ریاضی گرایش جبر زمینه گراف
۵ آمنه علیدادی ریاضی گرایش جبر زمینه گراف
۶ حمیده علیزاده ریاضی گرایش جبر زمینه گراف
۷ علی اصغر غلامی ریاضی گرایش جبر زمینه گراف
۸ امید نکویی ریاضی گرایش جبر زمینه گراف
۹ سهیر روحانی ریاضی گرایش جبر زمینه گراف
۱۰ محسن صیادی ریاضی گرایش جبر زمینه گراف
۱۱ آفتاب عیوضی ریاضی زیربرنامه گراف
۱۲ مریم محمدی ریاضی زیربرنامه گراف
۱۳ محمد درویش زاده ریاضی زیربرنامه گراف
۱۴ حمیدرضا غلامی ریاضی زیربرنامه گراف
۱۵ سیدعباس موسوی نژاد ریاضی زیربرنامه گراف