دکتری

تعداد بازدید:۴۳۴۳
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
حلیمه کولیوند سالوکی ریاضی گرایش جبر زمینه گراف
نرگس اسحقی ریاضی گرایش جبر زمینه گراف
سمانه ربیع زاده ریاضی گرایش جبر زمینه گراف
صفیه رضاییان جوزم ریاضی گرایش جبر زمینه گراف
آمنه علیدادی ریاضی گرایش جبر زمینه گراف
علی اصغر غلامی ریاضی گرایش جبر زمینه گراف
امید نکویی ریاضی گرایش جبر زمینه گراف
سهیر روحانی ریاضی گرایش جبر زمینه گراف
محسن صیادی ریاضی گرایش جبر زمینه گراف
آفتاب عیوضی ریاضی گرایش جبر زیربرنامه گراف
مریم محمدی ریاضی گرایش جبر زیربرنامه گراف
محمد درویش زاده ریاضی گرایش جبر زیربرنامه گراف
حمیدرضا غلامی ریاضی گرایش جبر زیربرنامه گراف
سیدعباس موسوی نژاد ریاضی گرایش جبر زیربرنامه گراف
فاطمه اسکندری ریاضی گرایش جبر زیربرنامه گراف
مریم السادات محبی بصیر ریاضی گرایش جبر زیربرنامه گراف