دکتری

ردیف شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
۱- ۹۴۱۱۶۱۰۰۲ معصومه فرخنده ریاضی محض-جبر
۲- ۹۴۱۱۶۱۰۰۱ سعید عسکری ریاضی محض-جبر
۳- ۹۳۱۱۶۱۰۰۴ سیدرضا موسوی ریاضی محض-جبر
۴- ۹۳۱۱۶۱۰۰۳ ایمان معصومی ریاضی محض-جبر
۵- ۹۳۱۱۶۱۰۰۲ حلیمه کولیوند سالوکی ریاضی محض-جبر
۶- ۹۳۱۱۶۱۰۰۱ لیلا بدخشیان ریاضی محض-جبر
۷- ۹۱۱۱۶۱۵۰۱ لیلی حیدرزاده کاشانی ریاضی محض-جبر
۸- ۹۱۱۱۶۱۰۰۳ مجتبی قنبری ریاضی محض-جبر
۹- ۹۱۱۱۶۱۰۰۲ عبداله علی مددی ریاضی محض-جبر
۱۰- ۹۱۱۱۶۱۰۰۱ اشرف سیدخلخالی ریاضی محض-جبر
۱۱- ۹۰۱۱۶۱۰۰۲ مرتضی علیشاهی ریاضی محض-جبر
۱۲- ۹۰۱۱۶۱۰۰۱ محمدرضا سید صالحی ریاضی محض-جبر