کارشناسی

 

دانشجویان ممتاز کارشناسی

رتبه شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۱- ۹۱۱۱۵۱۰۳۸ صدیقه عباسیان ورکانی
۲- ۹۱۱۱۵۱۰۳۹ فاطمه عبدی‌نیا
۳- ۹۱۱۱۵۱۰۴۵ مرضیه غلامی

 

 

رتبه شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۱- ۹۲۱۱۵۱۰۵۹ زهره منصوری
۲- ۹۲۱۱۵۱۰۵۱ رضا محمدی
۳- ۹۲۱۱۵۱۰۱۷ محدثه حیدری تفرشی

 

رتبه شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۱- ۹۳۱۱۵۱۰۲۴ اسماعیل خدابنده‌لو
۲- ۹۳۱۱۵۱۰۶۱ زهرا وحیدی‌فر
۳- ۹۳۱۱۵۱۰۱۳ زهرا جمشیدوند

 

رتبه شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۱- ۹۴۱۱۵۱۰۲۷ مهسا شادمان
۲- ۹۴۱۱۵۱۰۳۵ هانیه عباسی
۳- ۹۴۱۱۵۱۰۲۲ شهلا رضائی