کارشناسی

تعداد بازدید:۲۲۶۹

 

             دانشجویان برتر دوره کارشناسی

رتبه نام و نام خانوادگی ورودی
۱ امیرحسین غفاری ۹۶
۲ زینب قدمی ۹۶
۳ زهرا ولائی صمد ۹۶

 

رتبه نام و نام خانوادگی ورودی
۱ مهشاد صدوقی ۹۷
۲ فرزانه باندرخانی سیانی ۹۷
۳ نسیبه خوش ۹۷

 

رتبه نام و نام خانوادگی ورودی
۱ بهار ندائی شکراب ۹۸
۲ زهرا رضائی ۹۸
۳ فاطمه برجی ۹۸

 

رتبه نام و نام خانوادگی ورودی
۱ امیرحسین اسدی ۹۹
۲ --- ۹۹
۳ --- ۹۹

 

رتبه

نام و نام خانوادگی

ورودی
۱

فاطمه قنبری

۱۴۰۰
۲

یاسمن شاهمیری مقدم

۱۴۰۰
۳

الهه زارع

۱۴۰۰