پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
دانشجو   استاد   کارمند  

تغییر چارت درسی

دانشجویان رشته ریاضیات وکاربردها توجه داشته باشند چارت درسی  در تاریخ 2/7/92 تغییرات جزئی داشته است.

       اخبار و اطلاعیه ها