راهنما برای ورودی‌های ۱۳۹۱ و بعد از آن

 

راهنمای آموزشی ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۳۹۱ و بعد از آن را می‌توانید از این لینک دانلود نمایید